Các VinhGiaers đạt giải CHẠM trong cuộc thi online “ Vinh Gia trong tôi”